PatentVista.nl

Octrooien, octrooikosten en octrooi-informatie

EU-EENHEIDSOCTROOI

Gemeenschapoctrooi komt er!

Gemeenschapoctrooi, wat is dat?

De idee van één Gemeenschapsoctrooi voor alle landen die lid zijn van de Europese Unie is al in 1997 naar voren gebracht. Doel was een stelsel van octrooibescherming voor alle lidstaten van de EU in het leven te roepen. De staatshoofden en regeringsleiders hebben in maart 2000 in de conclusies van de Europese Raad van Lissabon om de invoering van een Gemeenschapsoctrooi gevraagd. Het Gemeenschapsoctrooi zou voor eind 2001 een feit hebben moeten zijn. Dat is niet gelukt.Samenvoeging nationale en Europese octrooisysteem

Nationale octrooisystemen en het Europese systeem zijn gescheiden werkzaam. Het Gemeenschapsoctrooi zou die situatie opheffen en de systemen met elkaar verenigen. Dat zou verbeteringen geven op onder meer de volgende punten:

  • rechtszekerheid - Er zou meer rechtszekerheid ontstaan wanneer in een procedure een octrooirecht zou ontstaan dat in alle landen van de EU geldig zou zijn.
  • vereenvoudiging procedures -Omdat één octrooiaanvraag zou leiden tot bescherming van een vinding in alle landen die het bij het Europese Octrooiverdrag zijn aangesloten, zouden de aanvraag- en instandhoudingsprocedures veel eenvoudiger kunnen zijn.
  • gemakkelijker exploitatie - Belangijk voor Europese octrooiaanvragers zou zijn dat door de vereenvoudiging van de beschermingsprocedures, er betere kansen zouden ontstaan voor exploitatie van hun kennis en onderzoeksresultaten.
  • vergelijkbaarheid met een US patent - Het Gemeenschapsoctrooi zou vergelijkbaar worden met het Amerikaanse octrooirecht dat ook in een keer een geldig octrooi geeft voor alle staten van de VS.

30 jaar onderhandelingen

Het heeft dertig jaar geduurd voordat het nu aanvaarde voorstel tot instelling van een Europees eenheidsoctrooistelsel een feit was. Wat waren de redenen dat het zo lang moest duren?

  • Onderhandelingspartners - Waar veel verschillende nationaliteiten om de onderhandelingstafel zitten, zijn veel nationale belangen in het geding. De EU heeft zich in de loop van de afgelopen 30 jaar ook gestaag uitgebreid. Daarmee nam de ingewikkeldheid van de discussie over een gemeenschappelijk octrooirecht alleen maar toe.
  • Taalregime - Belangrijk punt van discussie was het taalregime. Nog in 2005 legde de toenmalige Belgische voorzitter de Raad een talenregime voor dat ervan uitging dat een octrooiaanvraag in een van de drie EOB-talen (Engels, Duits of Frans) zou worden verleend, maar pas geldigheid zou krijgen wanneer de conclusies (claims) in alle overige EU-talen zouden zijn vertaald. Dit voorstel werd niet enthousiast ontvangen door met name de industrie als gebruikers van octrooien. Volgens hen zou het lastig zijn in de praktijk en ook kostbaarder dan de toen geldende procedures. Voor de meeste lidstaten waaronder ook Nederland, was dit voorstel daarom onacceptabel. De hoge vertaalkosten vormden het belangrijkste struikelblok. Voor Griekenland, Spanje, Itali en Portugal was het Belgische voorstel onacceptabel omdat deze lidstaten de rol van hun eigen landstaal in het voorgestelde talenregime te beperkt vonden. Zij willen dat het gehele octrooi in hun eigen taal wordt vertaald.
  • Rechtspraak - Ook voor de rechtspraak had het ontbreken van een Gemeenschapsoctrooi gevolgen. Bij inbreuk moest een octrooihouder in ieder EOB-land waar de inbreuk geconstateerd werd, apart een rechtzaak beginnen om zijn rechten te beschermen. Dat zou bij het bestaan van een Gemeenschapsoctrooi ook op een plaats kunnen gebeuren, één gerechtshof voor Europese octrooizaken. Het spreekt voor zich dat dat de procedures veel makkelijker en eenvoudiger zou maken.
  • Rol nationale bureaus - Ook werd men het niet eens over de rol die de Nationale Octrooibureaus zouden (kunnen blijven) vervullen. EU-Commissaris Bolkestein liet zich in scherpe bewoordingen uit over het onvermogen van de Raad om het hogere belang van versterking van de Europese concurrentiekracht te laten prevaleren boven nationale belangen. Het mocht niet baten. Het Gemeenschapsoctrooi werd weer voor onbepaalde tijd uitgesteld.
  • Zetel - De leiders moesten nog een oplossing vinden voor het laatste resterende probleem: de zetel van de centrale afdeling van het eengemaakt octrooigerecht van het Gerecht.


Voorgaande punten hebben de discussie al die jaren gaande gehouden.

Voor het gebruik van de talen zou worden uitgegaan van het huidige, door het Europees Octrooibureau beheerde systeem, waarin Engels, Frans en Duits de werktalen zijn; dit beperkt de kosten van de verwerving van octrooirechtelijke bescherming. In vergelijking met het aanvragen van een Amerikaans octrooi dat ongeveer 1850 Euro kost, kunnen de aanvraagkosten voor een Europees octrooi in 13 lidstaten oplopen tot 20000 Euro waarvan ongeveer 14000 euro voor vertaalkosten.

Het Europees Parlement heeft in juli 2012 gestemd over het pakket EU-eenheidsoctrooi. Begin 2014 zijn de verordeningen inzake het EU-eenheidsoctrooi in werking getreden.

EU-eenheidsoctrooi een feit!

Het voorstel om een Gemeenschapsoctrooi in te stellen lag al sinds 2000 formeel bij de Raad. Tot 2012 is er geen algemene overeenstemming over bereikt.

Op 29 juni 2012 is er eindelijk wel een besluit genomen over de instelling van EU-eenheidsoctrooistelsel. Het besluit zal leiden tot een veel eenvoudiger en ook doeltreffender octrooibescherming binnen de EU. Naar verwachting zullen vooral kleine en middelgrote bedrijven ervan profiteren. Belangrijk voordeel zal zijn dat Europese bedrijven niet langer in 27 staten een octrooi hoeven aan te vragen, maar via één aanvraag in al de lidstaten octrooibescherming kunnen verwerven.

Een octrooirechtsysteem

Het besluit van juni 2012 maakte een eind aan een langjarige discussie. Het besluit voorziet in regelingen voor de vestigingsplaatsen, het systeem en de kosten.

vestigingsplaatsen

De zetel van het Gerecht zal in Parijs gevestigd worden met nevenvestigingen in Londen en München. In deze nevenvestigingen zullen gespecialiseerde afdelingen een plaats krijgen. De president van het octrooigerecht zal ook in Parijs domicilie kiezen en de eerste president van het octrooigerecht zal afkomstig zijn uit de lidstaat die huisvesting biedt aan de centrale afdeling van het octrooigerecht.

één octrooirechtssysteem

Alle zaken die op het gebied liggen van het Europees octrooirecht, met name die op de geldigheid van of inbreuk op het Europees eenheidsoctrooi vallen onder de uitsluitende jurisdictie van het eengemaakt octrooigerecht. Voorgaand besluit zal voorkomen dat er meer rechtzaken over octrooirecht in verschillende lidstaten over hetzelfde octrooirecht, tot verschillende uitspraken zullen kunnen leiden. Het eengemaakte octrooigerecht zal deel uitmaken van het toekomstige unitaire octrooistelsel in de EU.

kosten

Met uniforme rechtspraak binnen het eengemaakte octrooirecht zullen de kosten voor octrooigeschillen voor het bedrijfsleven kunnen dalen. Een voorlopige berekening heeft uitgewezen dat de kostendaling per jaar ongeveer 289 miljoen euro zal bedragen. Het eenheidsoctrooi krijgt geldigheid in alle deelnemende lidstaten via één enkele octrooiaanvraag. De aanvraagkosten dalen hierdoor.

Ondernemers die met innovatieve producten de Europese markt op willen, kunnen hun uitvindingen vanaf 2017 met één octrooi beschermen in 26 landen. De deelnemende landen van het Europees Octrooibureau hebben op 15 december de laatste drempel voor invoering weggenomen met het vaststellen van de hoogte van de vergoedingen. De kosten voor het nieuwe Unitaire octrooi zijn vergelijkbaar met die van de huidige bescherming in Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. In deze 4 landen worden de meeste Europese octrooien gevalideerd. Een ondernemer die een zaak wil aanspannen tegen inbreuk op zijn octrooi, kan vanaf 2017 terecht bij een nieuwe gespecialiseerde rechtbank met centrale vestigingen in Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en lokale vestigingen in vele andere landen, waaronder Nederland. De uitspraken van deze rechtbanken zijn bindend op de nationale markten van de deelnemende landen. Nederland heeft als klein land relatief veel baat bij het nieuwe octrooi. Nederland heeft van oudsher een open economie en de meeste bedrijven opereren internationaal omdat de thuismarkt klein is. Bovendien ontwikkelen Nederlandse ondernemers relatief veel innovaties en willen zij voorkomen dat een concurrent met hun uitvinding aan de haal gaat. Het belangrijkste voordeel voor octrooiaanvragers is dat ze straks kunnen beschikken over één enkel octrooi voor een groot en groeiend deel van de Europese Unie. Een ander belangrijk resultaat is de oprichting van een gespecialiseerde Europese rechtbank met ervaren rechters voor de behandeling van alle Europese octrooien. Deze nieuwe rechtbank is ontworpen om sneller rechtszekerheid te geven en efficiënter te werken dan de huidige praktijk van parallelle nationale procedures.
©2006-2017 Patentvista.nl