PatentVista.nl

Octrooien, octrooikosten en octrooi-informatie

NATIONALE OCTROOIAANVRAAG

Nationaal betekent één land

Een verleend octrooi geeft alleen bescherming in het land van aanvraag. Wel kan een nationale aanvraag uitgebreid worden naar bescherming in meer landen.

wettelijke vereisten

Iedere octrooiaanvraag moet voldoen aan bepaalde wettelijke vereisten.

De aanvraag moet:
  • duidelijk van structuur zijn, en
  • een aantal vaste gegevens bevatten.

De structuur van een octrooiaanvraag draait in hoofdzaak om twee punten, (1) waar gaat de vinding over en (2) wie heeft de vinding gedaan.

Het onderwerp van de vinding staat beschreven in een korte en bondige omschrijving waar de aanvraag mee begint. Een meer gedetailleerde uitwerking van de vinding volgt verder in de aanvraag en omvat vaak tekeningen ter verduidelijking en een paragraaf met conclusies of 'claims'. Conclusies of claims zijn verplicht en geven precies aan wat het octrooi moet beschermen.

Uiteraard bevat de aanvraag ook de naam of namen van de uitvinder(s) en de aanvrager(s).Een reguliere of provisionele aanvraag indienen?

Reguliere indieningen zijn octrooiaanvragen die volledig zijn en ook direct gericht zijn op het verwerven van een octrooirecht. Alle noodzakelijke informatie die een octrooiverlenende instantie (wettelijk) eist voor het verlenen van een octrooi, zijn in een reguliere aanvraag terug te vinden. Een provisionele aanvraag is nog niet compleet. Zo kunnen de claims en een beschrijving van de ´prior art´ nog aan een provisionele aanvaag ontbreken.

Soms dient een uitvinder een provisionele octrooiaanvraag in om heel andere redenen dan het krijgen van een octrooirecht. Meestal liggen er bedrijfspolitieke of marktstrategische overwegingen aan ten grondslag. Wil hij een concurrent een stap voorblijven of juist blokkeren in zijn ontwikkeling, dan kan een provisionele octrooiaanvraag indienen. Is die eenmaal ingediend dan betekent dit dat de mogelijkheid voor een ander (bijvoorbeeld een concurrent) om op dezelfde technologie octrooi te krijgen, geblokkeerd is.

Een reguliere octrooiaanvraag is meestal wat duurder, vooral in het beginstadium van de octrooiaanvraag omdat er meer tijd gemoeid is met het correct opstellen van de octrooiaanvraag of het uitvoeren van een vooronderzoek. Vaak huurt de uitvinder een deskundige (octrooigemachtigde) hiervoor in. Een octrooigemachtigde moet betaald worden tegen - meestal - een uurtarief.

Online of papier en nieuwheid onderzocht?

Octrooiaanvragen werden tot voor kort altijd door het invullen van formulieren aangevraagd. Sinds 1 januari 2006 kan in Nederland ook online een octrooi worden aangevraagd. Niet alleen de aanvraag zelf maar ook de documenten die daarbij betrokken zijn, zoals bijvoorbeeld vertalingen, kunnen online met de aanvraag worden meegestuurd.Online indiening van een octrooiaanvraag biedt voordelen omdat het eenvoudiger is dan een papieren aanvraag en vanaf de eigen locatie kan worden uitgevoerd. Het is ook sneller omdat de aanvraag direct na verzenden bij de octrooiverlenende instantie is.

Na het elektronisch indienen van de octrooiaanvraag ontvangt de indiener direct het aanvraagnummer en de officile datum van zijn octrooiaanvraag. Het online format houdt rekening met de vormvereisten voor een Nederlandse octrooiaanvraag. De eerste octrooiaanvraag die online werd ingediend kwam van de grootste Nederlandse octrooiaanvrager, Philips.

Nationaal of internationaal nieuwheidsonderzoek

Om de nieuwheid en inventiviteit van een vinding te bepalen, is het verplicht een nieuwheidsonderzoek te laten uitvoeren wanneer de aanvrager een 20-jarig octrooirecht wil verwerven. Daarbij kan de octrooiaanvrager kiezen tussen een nieuwheidsonderzoek van het nationale of van het internationale type. Octrooicentrum Nederland voert de nieuwheidsonderzoeken van het nationale type uit en het Europees Octrooibureau (EOB) die van het internationale type. Het verschil tussen beide is dat de resultaten van een internationaal nieuwheidsonderzoek door de octrooibureaus van alle landen die het Europees Octrooiverdrag ondertekend hebben, geaccepteerd wordt.

Stand van de techniek

Een nieuwheidsonderzoek bepaalt de status van de uitvinding in relatie tot de stand van de techniek waartoe de vinding behoort. Onder de stand van de techniek verstaat men alles wat vr het moment van indienen van de octrooiaanvraag gepubliceerd is, in welke vorm dan ook. Het nieuwheidsonderzoek richt zich op alle mogelijke bronnen ergens ter wereld, en gaat na of er al iets bekend is wat bezwaarlijk zou kunnen zijn voor de nieuwheid van de vinding. Deze publicaties kunnen gevonden worden in de technische, de wetenschappelijke en in de octrooiliteratuur. Om nieuwheidsonderzoeken goed te kunnen uitvoeren beschikken Octrooicentrum Nederland en het Europees Octrooibureau beide over toegang tot diverse databanken waarin eventuele nieuwheidsbezwarende publicaties kunnen voorkomen. Het resultaat van het nieuwheidsonderzoek wordt vastgelegd in een nieuwheidsrapport. De indiener van de octrooiaanvraag kan na ontvangst van het nieuwheidsrapport beslissen of hij de aanvraag ongewijzigd in stand houdt, wijzigingen aanbrengt in de octrooiaanvraag of de aanvraag intrekt. Ook kan hij het resultaat van het nieuwheidsonderzoek gebruiken bij het vervolgen van zijn octrooiaanvraag via de Europese of de PCT-route.

Publicatie en verlening van het octrooi

Na 18 maanden publiceert Octrooicentrum Nederland de octrooiaanvraag. Dat is in de Octrooiwet vastgelegd. Er bestaat een mogelijkheid voor derden om tegen de octrooiaanvraag en daarmee de verlening, bezwaar aan te tekenen.

Rol van een octrooigemachtigde

Een octrooigemachtigde is een specialist die zowel deskundig is op technisch als op juridisch gebied. Een octrooiaanvraag indienen is - behoudens bij zeer eenvoudige vindingen - gecompliceerd. Aan de ene kant is het van groot belang dat de octrooiaanvraag in de juiste bewoordingen is opgesteld waarbij de kern van de uitvinding zo goed mogelijk in conclusies en claims wordt weergegeven.

Een tweede belangrijk aspect is dat van de bewaking van termijnen. Een octrooiaanvraag kent een aantal wettelijke termijnen waarbinnen de indiener van de octrooiaanvraag moet reageren. Dat kan betrekking hebben op het inleveren van documenten, het aanvragen van een vervolg in de procedure of het betalen van octrooitaksen.

Vanwege hun specialistische kennis zijn octrooigemachtigden de aangewezen personen om een octrooiaanvraag goed te begeleiden. Kijk voor meer informatie over de rol van de octrooigemachtigde op de site van de Nederlandse Orde van Octrooigemachtigden.

Voorbeeld recente Nederlandse octrooiaanvraag
NL1029672: Multigrade motorolie die is bereid uit Fischer-Tropsch-destillaatbasisolie.

bekijk het voorblad

©2006-2017 Patentvista.nl