PatentVista.nl

Octrooien, octrooikosten en octrooi-informatie

AUTEURSRECHT

Auteursrecht

auteursrecht = copyright

Het auteursrecht, in het Engels 'copyright' genoemd, is ontstaan tegen het eind van de achttiende eeuw als bescherming van drukkers en uitgevers. Later zijn de werkelijke makers, de auteurs, als rechthebbenden binnen de beschermingsregels opgenomen.

Het ontstaan van dit 'privilege' of 'kopijrecht', is terug te voeren tot de uitvinding van de boekdrukkunst in de 15e eeuw. Vanaf dat moment werd het mogelijk teksten gemakkelijk te vermenigvuldigen waardoor ook ongeoorloofde reproductie moest worden tegengegaan.auteursrecht is exploitatierecht

Het huidige Auteursrecht is een exploitatierecht. Letterlijk stelt artikel 1 van de Auteurswet 1912: 'het auteursrecht is het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld'.

auteursrecht ontstaat automatisch

Het auteursrecht ontstaat automatisch wanneer een maker een werk creert; aanmelding of aanvragen is niet noodzakelijk. Bij een geschil zal de maker wel moeten aantonen dat hij de 'echte' maker is en dus rechthebbende. In de VS is dat anders, daar moet het wel aangevraagd worden.

persoonlijkheidsrecht of droit moral

Een ander aspect van het auteursrecht is het persoonlijkheidsrecht (=droit moral). Dit recht blijft altijd bij de auteur en is niet overdraagbaar. Het persoonlijkheidsrecht gaat ervan uit dat er tussen de auteur van een werk en het werk zelf een soort persoonlijke relatie bestaat. Om die reden zal het niet kunnen worden overgedragen bij overdracht van een exploitatierecht. Het persoonlijkheidsrecht gaat ook niet over op de erfgenamen van een auteur tenzij in een testament of codicil anders is bepaald.

naburige rechten of droits voisins

Uitvoerende kunstenaars zoals toneelspelers, musici, filmproducenten, acteurs, dansers maar ook platenmaatschappijen en omroeporganisaties, genieten zogenaamde naburige rechten (droit voisins) voor de uitvoeringen die zij verzorgen van een auteursrechtelijk beschermd werk. De vertolkers van een werk genieten zo bescherming voor hun creativiteit die zij in de uitvoering van het werk hebben gelegd. De uitvoerende kunstenaar bezit dus niet de auteursrechten, maar wel de naburige rechten die op auteursrechten lijken.

duur van de bescherming.

Het auteursrecht duurt tot 70 jaar na het overlijden van de auteur of diens rechthebbenden. De exacte einddatum is de eerste januari, volgende op het jaar waarin de maker is overleden. Naburige rechten hebben een looptijd van 50 jaar wat beduidend korter is dan die van het auteursrecht.

Databankenrecht

Europese richtlijnen

Richtlijn 96/9/EG van het Europees Parlement geeft regels met betrekking tot de rechtsbescherming van databanken. Door implementatie van deze richtlijn in de nationale wetgevingen van de lidstaten is een intellectueel eigendomsrecht onstaan dat databanken beschermt tegen overnemen of herhaaldelijk opvragen van gegevens daaruit zonder toestemming van de databankproducent.

In Nederland is de EG richtlijn in 1999 in onze nationale wetgeving geïmplementeerd als Databbankenwet.

Databankenwet

De Databankenwet definieert een een databank als een verzameling van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen die systematisch of methodisch geordend zijn. Dit kan dus vrijwel elke soort verzameling zijn, van een woordenboek tot een encyclopedie met artikelen, foto's enzovoorts.

Om voor bescherming in aanmerking te komen moet de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud in kwalitatief of kwantitatief opzicht getuigen van een substantiële investering. De producent hoeft de databank dus nergens aan te melden of een verzoek om bescherming in te dienen.

Richtlijn 2001/29/EG

Deze richtlijn van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 gaat in op de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij. Lees hier de volledige richtlijn.

Inbreuk

Wanneer een auteursrechthebbende ontdekt of vermoedt dat anderen inbreuk maken op zijn auteursrecht dan kan hij hiertegen bezwaar maken. In eerste instantie kan een bericht aan de degene die het auteursrecht schendt voldoende zijn. Gebeurt er niets dan is een gang naar de rechter de aangewezen weg.

Internet en auteursrechten

Tegenwoordig hebben auteursrechthebbenden ook te maken met de bescherming van hun auteursrecht op Internet. Veel websites maken gebruik van afbeeldingen, foto’s, muziekbestanden, film- en videofragmenten. Meestal zijn deze werken niet vrij van auteursrecht zodat het downloaden en hergebruik tot inbreuk leidt. De downloader pleegt inbreuk op het auteursrecht van de maker omdat er geen toestemming voor openbaarmaking of verveelvoudiging is verkregen. In sommige gevallen kan er door een klacht van de auteursrechthebbende (conservatoir) beslag gelegd worden op de geplagieerde of verveelvoudigde producten.

©2006-2017 Patentvista.nl