PatentVista.nl

Octrooien, octrooikosten en octrooi-informatie

KWEKERSRECHT

Wat is een kwekersrecht?

Nederland is een land met veel tuin- en akkerbouw. De Nederlandse landbouw heeft veel kennis ontwikkeld en loopt in agrarische kennis voorop. Door deze kennis via kwekersrechten te beschermen, kunnen kwekers hun nieuw gekweekte rassen en soorten beschermen tegen vrij gebruik.

Doel is dat kwekers hun investeringen kunnen terugverdienen en hun kennis verder kunnen uitbouwen. Kwekers selecteren plantenrassen met bepaalde kwaliteiten om rassen met nog betere eigenschappen te kweken.gewassen

Er bestaan kwekersrechten voor:
  • groentegewassen
  • landbouwgewassen
  • sier-, fruit-, en boomkwekerijgewassen
  • bosbouwopstanden

administratief en DUS-onderzoek

Om voor een kwekersrecht in aanmerking te komen bepaalt de Raad voor Plantenrassen of het ras echt nieuw is. Daarvoor worden zowel een administratief als een DUS-onderzoek uitgevoerd. Het administratieve onderzoek richt zich op de vraag of de aanvrager gerechtigd is de aanvraag te doen. Een DUS-onderzoek (Distinct, Uniform, Stable) stelt vast of het nieuw aangemelde ras zich voldoende onderscheidt van bestaande rassen binnen het gewaas waar het nieuwe ras toe behoort.

Kwekersrechten kunnen aangevraagd worden als het ras al op de markt is, dat is dus anders geregeld dan bij een octrooi. Maar is een ras al langer dan een jaar 'op de markt' dan vervalt die mogelijkheid. De nieuwheid is dan onvoldoende.

aanvraagkosten

Evenals bij het aanvragen van een octrooi zijn aan het aanvragen van een kwekersrecht kosten verbonden. De Raad voor de Plantenrassen geeft in haar tarievenlijst een overzicht van de berekende kosten.

Kwekersrecht aanvragen

Bij het octrooirecht is de aanvrager de rechthebbende. Bij het kwekersrecht is dat de kweker. Deze kan, omdat hij de houder is van het exclusieve kwekersrecht, anderen toestaan zijn beschermde ras te produceren door verkoop van een licentie.

Extra aandachtspunt bij aanvragen van het kwekersrecht is het merkenrecht. De verplichte naamgeving van het nieuwe ras mag niet in strijd zijn met eerder geregistreerde namen.

waar kwekersrecht aanvragen?

Voor het aanvragen van een kwekersrecht in Nederland kunt u zich wenden tot

De verlening duurt net zoals bij de aanvraag van een octrooi, ongeveer 2 jaar.

Een Europees kwekersrecht bestaat en kan via de Raad voor Plantenrassen worden aangevraagd maar wordt uiteindelijk door

in Angers afgehandeld.

Verder is een aanvraag mogelijk bij

De UPOV verenigt 61 landen waar kwekersrechten kunnen worden verkregen. Ook stelt de UPOV richtlijnen op voor kwekersrechtwetgeving en procedures.

beschermingsduur van een kwekersrecht?

De Raad voor Plantenrassen verleent een kwekersrecht voor de duur van 25 jaar bij de meeste gewassen. Voor enkele gewassen (o.a. de aardappel en aardbei) geldt een termijn van 30 jaar. Kijk voor alle gewassen en hun beschermingsduur bij Raad voor Plantenrassen

schakel deskundige in

Wat voor een octrooiaanvraag geldt, is ook hier van toepassing, schakel een deskundige in. De aanvraagprocedures voor kwekersrechten zijn ingewikkeld en lopen lang waardoor het overzicht op de status snel verloren gaat.

Aantallen kwekersrechten

De grafiek geeft de aantallen kwekersrecht weer die van kracht zijn in Nederland en de EU. Er is een stijgende lijn waarneembaar in het aantal aanvragen en verleningen.

©2006-2017 Patentvista.nl