PatentVista.nl

Octrooien, octrooikosten en octrooi-informatie

TEKENINGEN- 0F MODELLENRECHT

Modellenrecht

Benelux

De Benelux Tekeningen- of Modellenwet regelt de bescherming van een 'nieuwe, uiterlijke vorm van producten met een gebruiksfunctie'. De wettelijke bescherming is dus beperkt tot het uiterlijk van producten die een gebruiksfunctie hebben.

Het modellenrecht beschermt geen producten die alleen een decoratieve functie hebben. Deze producten vallen voor hun bescherming onder de Auteurswet.alleen decoratie niet

De scheidslijn tussen wèl of geen bescherming als model, ligt bij het 'practisch nut' dat het product heeft. Een decoratief product met een practische gebruikswaarde valt daarmee binnen de definitie van de Benelux Tekeningen- en Modellenwet en geniet dus bescherming.

decoratie en gebruikswaarde wel

Denk bijvoorbeeld aan een beeldje van een konijn dat ook als spaarvarken dienst doet. Het beeldje zou niet direct bescherming krijgen binnen deze wet maar omdat het ook als spaarpot gebruikt kan worden heeft het practische gebruikswaarde en valt daardoor wel binnen de Tekening- of Modellenwet. Het beeldje alleen zou wel auteursrechtelijk beschermd zijn.

Onstaan en werkingssfeer

De Benelux Tekeningen- en Modellenwet trad in 1975 in werking op basis van een overeenkomst tussen België, Nederland en Luxemburg die voortvloeide uit de Economische Unie die deze landen sinds 1958 met elkaar vormen. Anders dan bij het Auteursrecht moet bescherming voor een tekening of model aangevraagd worden bij het Benelux Bureau voor Intellectueel Eigendom.koppeling tekening-voorwerp

De omvang van de bescherming is afhankelijk van de precieze inhoud van de aanvraag. Anders gezegd, de bescherming van het model of de tekening is gekoppeld aan een voorwerp dat in de aanvraag is genoemd. Dat betekent bijvoorbeeld dat een decoratie of dessin niet zondermeer bescherming geniet wanneer het toepassing vindt op een ander voorwerp dan in de aanvraag is genoemd.vormgeving en technisch effect

Sommige producten hebben alleen een bepaald technisch effect door hun specifieke vormgeving. Dat technisch effect vereist dus een bepaalde vormgeving en is dan ook bepalend voor het uiterlijk van het product. Zo heeft een zaag een gekartelde zijde om te kunnen zagen. Dit uiterlijk is noodzakelijk. Alleen door de tanding kan een zaag zagen! Daarom kan de vorm van de zaag niet worden beschermd.

Voor bescherming van een technische vinding is er het octrooirecht.

Duur van de bescherming

vijf jaar

Een gedeponeerd tekening of een gedeponeerd model is vijf jaar beschermd vanaf de datum van het depot bij het Benelux Bureau voor Intellectueel Eigendom. De bescherming kan vier keer met vijf jaar worden vernieuwd zodat het tekeningen- en modelrecht dus maximaal 25 jaar geldig kan zijn.

vervallen of nietigverklaring

Het tekeningen- of modelrecht vervalt automatisch als de houder zijn recht na de termijn van vijf jaar niet verlengt. Het vervalt ook door het Benelux Bureau voor Intellectueel Eigendom te verzoeken om 'doorhaling'. De houder doet dan vrijwillig afstand van zijn rechten voor het Beneluxgebied.

Wanneer de houder een licentie heeft verleend, dan moet de doorhaling van het model door de modelhouder en de licentiehouder gezamenlijk worden gevraagd. Doorhaling is slechts mogelijk voor de tekening of het model in zijn geheel en voor de gehele Benelux.

onvoldoende nieuwheid

Doorhaling door de rechter is alleen mogelijk wanneer het depot van het model niet voldoet aan de eisen die aan een depot worden gesteld. Dit kan wanneer de 'nieuwheid' van het gedeponeerde model of de tekening niet voldoende aanwezig is. Een nietigverklaring door de rechter heeft altijd betrekking op de tekening of het model in zijn geheel.

©2006-2017 Patentvista.nl