PatentVista.nl

Octrooien, octrooikosten en octrooi-informatie

OCTROOIRECHT

Octrooirecht

exclusieve bescherming

Het octrooirecht is een recht dat een nieuwe vinding beschermt. Het wordt exclusief toegekend aan de uitvinder of aanvrager van een octrooi. Een verleend octrooi geeft de houder de bevoegheid anderen te verbieden de uitvinding na te maken of te gebruiken.

Alleen de overheid kan een octrooirecht verlenen.concurrentie en innovatie

Met een geldig octrooi kan de octrooihouder zijn concurrenten voor blijven, zowel in technologisch als economisch opzicht. Hij heeft immers het monopolie op zijn vinding. Daardoor kan hij zijn onderzoekskosten makkelijker terugverdienen en ook winst maken op zijn vinding.

Door het verlenen van deze bescherming creëert de overheid ruimte voor technische vooruitgang en innovatie. Zonder octrooirechten zou innovatie in een trager tempo verlopen omdat veel bedrijven zonder die bescherming minder geneigd zullen zijn om in nieuwe technologie en onderzoek te investeren. Ze vermijden dan het risico dat concurrenten hun onderzoeksresultaten kopiĆ«ren zonder dat ze daar iets tegen kunnen doen. Met een octrooirecht zijn hun onderzoeksresultaten goed beschermd en kunnen ze hun technologisch onderzoek makkelijker voortzetten.

beperkingen octrooirecht

Het octrooirecht kent een aantal beperkingen:

  • De geldigheidsduur van een octrooirecht duurt maximaal 20 jaar.
  • Octrooirechten volgens Rijkoctrooiwet 1995 verleend, zijn registratieoctrooien. Er vindt geen toetsing van de vinding plaats. Het risico bestaat dat het octrooi op onjuiste gronden is verleend waardoor er kans is op een nietigheidsprocedure tegen het verleende octrooi.
  • Het octrooieren van 'software' is in Europa beperkt. Software kan hier alleen geoctrooieerd worden wanneer het deel uitmaakt van een technische toepassing. Als zelfstandig product is het niet octrooieerbaar.

    In de Verenigde Staten kan dat wel. Risico bestaat dan dat er al octrooi rust op software die al in gebruik is in reeds ontwikkelde producten wat tot octrooinbreuk kan leiden.harmonisatie in octrooirecht

Het streven naar harmonisatie van octrooirechten is toegenomen als gevolg van de globalisering. Producten worden wereldwijd afgezet waardoor ook de behoefte aan bescherming van geoctrooieerde producten toeneemt. Verschillende internationale overeenkomsten besteden aandacht aan octrooirechten. Binnen de Europese Unie is inmiddels het EU-eenheidsoctrooi ontstaan dat tegemoetkomt aan de wens om octrooiprocedures binnen de EU te vereenvoudigen en ook minder kostbaar te maken. Lees verder bij EU-eenheidsoctrooi. Verder kennen de TRIPS-overeenkomst en de NAFTA speciale paragrafen over octrooirechten en de rechten en plichten van de landen die zich aan deze overeenkomsten hebben verbonden.

kern van TRIPS

TRIPS, the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, is geldig vanaf 1 januari 1995. De TRIPS-overeenkomst is een overeenkomst tussen 162 landen op het gebied van intellectueel eigendom en is ontwikkeld binnen de Wereld Handelsorganisatie (World Trade Organisation, WTO).

TRIPS richt de aandacht op:
  • toepassing van handelsovereenkomsten in relatie tot overeenkomsten over intellectueel eigendom.
  • hoe de bescherming van intellectueel eigendom te regelen.
  • hoe deelnemende landen die regels binnen hun nationale grenzen moeten afdwingen.
  • oplossingen aandragen voor geschillen op het gebied van intellectueel eigendom.
  • aanbieden van overgangsregelingen bij introductie van de regelingen mbt intellectueel eigendom.
kern van NAFTA

De North American Free Trade Agreement NAFTA, is een overeenkomst tussen de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Het regelt hun onderlinge handelsrelaties. De nadruk ligt op het verminderen van de wederzijdse importtarieven en het opheffen van beperkingen op elkaars investeringen en bezittingen.

Een van de aspecten van NAFTA is dat zij elkaars intellectuele eigendomsrechten zullen respecteren. NAFTA is in werking getreden op 1 januari 1994 en was een vervolg op de Amerikaans-Canadese Vrijhandelsovereenkomst.

©2006-2017 Patentvista.nl