PatentVista.nl

Belasting en Innovatie

Innovatiebox

Onderzoek naar product- of procesvernieuwing kost veel geld. In Nederland bestaat een fiscale tegemoetkoming voor bedrijven die zich actief met innovatie bezighouden. Op basis van een aantal criteria kan de Belastingdienst een speciale belastingaftrek toekennen zodat de bedrijfskosten van innovatie lager worden. Deze regeling staat bekend als 'de innovatiebox'.WBSO

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WSBO) is speciaal in het leven geroepen om innovatie te stimuleren. Met deze wet betaalt de overheid een deel van de loonkosten en overige kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk terug aan bedrijven die aan de criteria voldoen. Dat is ter beoordeling van de Belastingdienst. In het algemeen geldt dat een bedrijf een tegemoetkoming via de WSBO kan krijgen wanneer medewerkers van het bedrijf speur- en ontwikkelingswerk doen. Ook wanneer de ondernemer dit werk zelf doet is een tegemoetkoming mogelijk.

Binnen de werkingssfeer van de WSBO vallen ook de uitgaven die ondernemers moeten doen voor het verkrijgen van bescherming van hun octrooien of kwekersrechten.

werking van de WSBO

Normaal betaalt een onderneming 25% vennootschapsbelasting over de winst. Wanneer een onderneming een tegemoetkoming volgens de WSBO ontvangt, betekent dat dat de vennootschapsbelasting voor dat deel van de winst dat valt toe te rekenen aan speur- en ontwikkelingswerk, octrooien of kwekersrechten, niet met 25% maar met slechts 5% wordt belast. Het is duidelijk dat dit een groot financieel voordeel voor de onderneming kan opleveren.

aanvragen Innovatiebox

De Belastingdienst bepaalt niet zelfstandig of een onderneming voor een tegemoetkoming volgens de Innovatiebox in aanmerking komt. De ondernemer zal hiervoor een aanvraag moeten indienen en ook moeten aantonen dat er sprake is van kosten die verbonden zijn aan speur- en ontwikkelingswerk of het verkrijgen van een octrooi of kwekersrecht.

Innovatiebox in 2017

Het ziet ernaar uit dat de fiscus de Innovatiebox gaat aanpassen in 2017. Belangrijke aanpassing zou zijn dat er onderscheid gemaakt gaat worden tussen grotere en kleinere bedrijven waarbij een grens getrokken wordt op basis van verkregen bescherming van hun intellectueel eigendom en het bezit van marktvergunningen voor onder meer geneesmiddelen. Daarnaast zal de fiscus een scheiding aanbrengen op basis van de waarde van hun activa die door innovatie zijn verkregen.fiscale flexibiliteit

De Belastingdienst hanteert flexibiliteit bij het toepassen van de Innovatiebox. Zo mag een ondernemer kiezen of er gebruik gemaakt zal worden van jaarlijks een vast bedrag en ook dit bedrag mag jaarlijks herzien worden. Op die manier is het makkelijker de kosten van innovatie toe te rekenen aan de speur- en ontwikkelingswerk. Uiteraard zal er waarschijnlijk wel een toets zijn op de juistheid cq redelijkheid van het bedrag.

boxdrempel

Ook bij de Innovatiebox hanteert de fiscus een drempelwaarde voordat ze de Innovatiebox zal toepassen. De drempelwaarde bestaat uit de omvang van de totale voortbrengingskosten van de innovatie. Alleen de winst uit de innovatie die uitstijgt boven deze drempel komt in aanmerking voor belasting volgens het gunstige Innovatieboxtarief. Er is dan sprake van een succesvolle innovatie. De Belastingdienst zal dan - op verzoek - deze vennootschapsbelasting belasten met het 5%-tarief.

In de eerste jaren zullen voortbrengingskosten hoger zijn dan de opbrengsten van de innovatie. In die periode kan de ondernemer alleen gebruik maken van de normale belastingaftrek die voor deze kosten geldt.

Innovatiebox, links

Sinds de instelling van de Innovatiebox in 2007 maakt het innovatieve bedrijfsleven gebruik van de fiscale voordelen die de regeling biedt. Naast de overheid zelf zijn er verschillende organisaties en commerciƫle bureaus die assistentie bieden bij het wegwijs maken in subsidieland en met name het aanvragen van een vergoeding via de Innovatiebox.

Onderstaande tabel bevat enkele links waar meer gedetailleerde informatie over de Innovatiebox is te vinden. De lijst is niet uitputtend en de bedrijven en organisaties zijn random gekozen.


Innovatiebox, Links
Belastingdienst
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
PNO Consultants
WSBO-MKB
De Breed & Partners
BDO Nederland
Ugoo
Noviotax
Innovatie-site

©2006-2017 Patentvista.nl